Сўнгги янгиликлар

РАМАЗОН

ИХТИЛОФЛАРДА ТОРТИШИШ ВА ТАФРИҚА ДИНИМИЗДА МАН ҚИЛИНГАН

Ҳозирги пайтда дунёнинг баъзи жойларида кўнгилсиз ҳолатлар, ихтилофлар ва уруш-жанжаллар бўлиб тургани ҳеч кимга сир эмас. Мазкур нохушликларда мусулмонларга тегишли томонлар борлигини ҳам яхши биламиз. Шунингдек, бундай ҳолатларни бартараф этиш ҳамда уларнинг олдини олиш бўйича кенг кўламда фаолият олиб борилмоқда. Бу мақсадга эришиш йўлида динлар, сивилизасиялар, маданиятлар минтақа ҳамда давлатлар орасида мулоқотлар олиб борилмоқда ва мазкур мулоқотлардан фойдали чораларга ўтилмоқда.

Батафсил...

БАНДАНИ ИЙМОНИГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ НАРСАЛАР

Сўзларнинг энг тўғриси Аллоҳнинг сўзи ва йўлларнинг энг яхшиси Муҳаммад (с.а.в) йўлларидир. Ишларнинг энг ёмони динда пайдо бўлган янгиликлардир. Ҳар бир пайдо қилинган янгилик бидъат, ҳар бир бидъат залолат-адашиш ва ҳар бир залолат дўзахдадир. (Ҳадис)

Батафсил...

ЁШИ УЛУҒЛАРНИ ЭҲТИРОМ ҚИЛИШ АЛЛОҲНИ УЛУҒЛАШДИР

Ёшлар ўзидан катта ёшдаги ҳар бир кишини, хусусан, қари ёшдаги отахон ва онахонларни эҳтиром қилиши зарурлиги динимизда катта аҳамият берилган одоблардан биридир. Ушбу ҳақиқат Набий соллаллоҳу алайҳи васалламнинг бир қанча ҳадиси шарифларида ўз ифодасини топгандир. Абу Ҳурайра р.а.дан ривоят қилинади: «Набий соллаллоҳу алайҳи васаллам: «Ким кичигимизга раҳм қилмаса ва каттамизнинг ҳаққини билмаса, биздан эмас», дедилар». Бухорий «Адабул-муфрад»да ривоят қилган.

Батафсил...

ЁМОНЛИК ҲАМ ЯХШИЛИК ҲАМ АЛЛОҲНИНГ ТАҚДИРИ БИЛАНДИР

Аллоҳ таоло борлиқдаги биз кўриб турган ва кўролмайдиган, лекин борлигини англайдиган нарсаларни яратгани каби, бандаларнинг феълларини ҳам яратиб беради. Яъни банда ўтиришни ҳоҳласа ўтириши, юришни ҳоҳласа юриши, туришни ҳоласа туриши феъли яратиб берилади. Банда ўзича бирон бир ҳаракат қилолмайдики, Аллоҳ таоло унга у истаб турган амални яратиб бермагунча. Ҳатто тилини ҳам қимирлатолмайдики, тилига калималарни келтирмагунча. Худди шунингдек, яхшилик ва ёмонликни ҳам яратувчиси Аллоҳ субҳаноҳу ва таолодир. Фақат яҳшиликни Аллоҳ таоло рози бўлиб ёмонликни эса норози бўлиб яратиб беради.

Батафсил...

ДИЛ БА ЁРУ-ДАСТ БА КОР (Қўлинг меҳнатда-ю, дилинг Аллоҳда бўлсин)

Она заминимиз не-не алломаларни  дунёга келтирмаган, дейсиз. Уларнинг жаҳон тамаддунига  қўшган  ҳиссасини  бутун дунё этироф этган. Ана шундай пири  комил аждодларимиздан бири   Баҳовуддин   Нақшбандийдир.

Баҳовуддин  Нақшбанд  1318 йили Бухоро яқинидаги қасри Ҳиндувон  қишлоғида  туғилган . Ўзидан олдин ўтган Юсуф Ҳамадоний, Хожа Абдуҳолиқ Ғиждивонийлар тамонидан яратилган хожагон  тариқатини давом эттириб ХIV аср шароитига мослашган ҳолда нақшбандия таълимотини асос солади. Бу таълимот бошқалар меҳнати билан кун кечириш, текинхўрлик, ижтимоий зулм ва истибдодни  қатъиян қоралайди.     

Нақшбандия таълимотида  хилват эшигини беркитиб, суҳбат эшигини очиш, шайхлик эшигини беркитиб, ёрлиқ, яъни ёр-дўстлик, ҳамжихатлик,

Батафсил...

ФАРОВОНЛИГИ АСОСИДИР

Мамлакатимиз мустақиллик йилларида биз орзу қилгандек, хатто илғор давлатлар ҳам хавас қиладиган натижаларга эришмоқда. Нуфузли халқаро ташкилотлар, статистика қўмиталари ва экспертлар юртимизда амалга оширилаётган ислохотлар самараларини, иқтисодиёт, таълим, соғлиқни сақлаш каби кўплаб сохаларда қўлга киритилаётган бетимсол ютуқларимизни юксак бахоламоқда.

Батафсил...

ШАЙХ ШАРОФ БОБО МЎЪТАБАР АВЛИЁ

Гўзал ва бетакрор, кўп қадим воҳамиздан не-не алломалар, қанчалаб тенгсиз илм аҳллари, маърифат фидоийлари етишиб чиққан. Ўз замонасида раиятни илмга ва ҳидоятга чорлаган бу буюк зотларнинг табаррук номлари Мағриб-у Машриқда, Шарқ-у Ғарбда машҳур ва таниқлики, биз улардан ҳақли равишда фахрланамиз. Шу аснода улуғ бобокалонларимизга муносиб авлодлар бўлишга интиламиз.

Батафсил...

ЮКСАК ОНГ ВА ТАФАККУР МАҲСУЛИ

Барча юксалишларнинг oмили маърифат, юксак oнг ва тафаккурдир. Булар эса инсoнда ўқиш, изланиш ва билим oлиш натижасида шаклланади. Илoҳий китoбимиз Қуръoннинг илк oяти ўқишга буюриш билан бoшланганининг ўзи ислoм динида илмнинг энг қадри баланд неъмат эканлигининг ёрқин далилидир. Қoлаверса Пайғамбаримиз (с.а.в)нинг ҳадисларида илм oлиш энг асoсий таъкидлардан ҳисoбланади. “Илм oлиш ҳар бир мусулмoн эркак ва аёл учун фарздир”, “Бешикдан тo қабргача илм изланг” каби ҳадислари фикримизнинг исбoтидир. Яна Қуръoни каримда Аллoҳ Таoлo: «Билганлар билаб билмаганлар тенг бўлурми?» деб марҳамат қилади. Бoшқа бир oятда эса: «Албатта Аллoҳдан бандалари ичида уламoлари қўрқурлар» дейилади. Шу каби динимиз асoси бўлган Қуръoн ва суннатда илм, илм oлувчилар, илм берувчиларнигн қадри юксак даражаларга кўтарилди. Инсoният ислoм шарoфати билан илму-фанда, ақл-идрoкда, oнгу-тафаккурда мислсиз муваффақиятларга эришди. Мусулмoн oлимлари илмидаги муваффаият ҳақида сўз юритилар экан, «ихлoс» тушунчасини алoҳида изoҳлаб ўтиш лoзим деб ўйлаймиз. Ихлoс сўзи луғавий жиҳатдан халoс бўлиш ва шунга яқин маънoларда ишлатилади.

Батафсил...

СОҒЛОМ АВЛОД ТАРБИЯСИ – МУҚАДДАС БУРЧИМИЗ

Шукрлар бўлсинки, мустақиллик  туфайли минг йиллик қадриятларимиз, тамоман унитилиш холига келиб қолган анъаналаримиз ўз эгаларига қайтди. Бугунги кунга келиб давлат миқёсида ҳар биримиз учун муқаддас қўрғон ҳисобланмиш оила масалаларига катта эътибор қаратилмоқда.

Батафсил...

ТАРБИЯНИНГ ЁШЛАР ХАЁТИДАГИ ЎРНИ

Шахс бўлиш учун одам, албатта,                                           

тарбияланиши керак. Таълим-                                                                                     

тарбиясиз, ҳаётдаги яхшилик ва                                                                     

ёмонликни билмасдан, уларни                                                                           

фарқламасдан туриб, одамнинг шахс                          

бўлиб шаклланиши мумкин эмас.

 Мустақил Ўзбекистонимизнинг келажагига ғоявий асос бўладиган миллий мафкурани шакллантириш ва ёшларни бой маданий меросимиз, тарихий қадриятларимизга ҳурмат, Ватанга муҳаббат, истиқлол ғояларига садоқат руҳида маънавиятли қилиб тарбиялашимиз ҳозирги куннинг долзарб вазифаларидан биридир. Жамиятимизнинг ҳар томонлама ривожланиши ва амалга оширилаётган ислоҳотларнинг муваффақияти аҳолининг, айниқса ёш авлоднинг ақлий, ахлоқий, ҳуқуқий билими, тарбияси, жисмоний соғломлиги, эстетик маданияти ва маънавиятининг юксак даражада шаклланганлигига боғлиқ. Ёшларимизнинг ҳар томонлама камолга етиши, маънавиятли баркамол шахс сифатида шаклланиши ҳамда уларнинг жамият ҳаётида фаол иштирок этишлари бевосита, уларга бериладиган мақсадли ва тўғри ғоявий таълим- тарбияга асосланади. 

Батафсил...

ВАТАН СОҒИНЧИ ИМОНЛИЛИК БЕЛГИСИ

Юртга муҳаббат, унга садоқат имонли кишилар хислатидир. Ватанга бўлган мухаббатнинг  энг гўзал  намунасини  Пайғамбаримиз ( с.а.в) кўрсатганлар. У  зот  умматларини  доимо  она Ватанга мухаббатли бўлишга чорлаганлар:  “ ( Эй Макка,) агар қавмим мени сендан чиқармаганда , ҳеч ҳам ўз ихтиёрим билан сени ташлаб кетмаган бўлардим”, дейдилар. Бутун инсоният учун  ўрнак бўлган  Расуллуллоҳ (с.а.в) ўз юртларини  севиб  ардоқлаганлар.

Батафсил...

ЭКСТРЕМИСТИК ДИНИЙ ОҚИМЛАР ЗАЛОЛАТ БОТҚОҒИ

Динимиз тарихига назар солар эканмиз, яна шунга амин бўламизки, соғлом идрок, соғлом ҳақиқат ва ғоялар сохта ғоялар устидан ҳамиша ғалаба қозониб келган. Диний экстремизм – жамият учун анъанавий бўлган диний қадриятлар ва ақидаларни рад этиш, уларга зид бўлган ғояларни алдов ва зўрлик билан тарғиб қилишга асосланган назария ва амалиётни англатади.

Батафсил...
Top
Разработано с JooMix.